Povedali o nás

Aktuality

Efektívne fungovanie priemyselného podniku nie je len otázkou techniky a nových technológií, ale taktiež racionálneho plánovania, rozhodovania o investíciách a finančných transakciách. Študijný program INVESTIČNÉ PLÁNOVANIE V PRIEMYSELNOM PODNIKU chce priniesť na pracovný trh absolventov vysoko kvalifikovaných na odborné a riadiace pozície a zvýšiť tak povedomie o Slovensku nielen iba ako o lacnej pracovnej sile.

Investičné plánovanie v priemyselnom podniku má multidisciplinárny charakter pretože spája poznatky z technických (napr. stavebníctvo, strojárenstvo, energetika a iné) a spoločenských vedných disciplín (napr. ekonómia, právo, sociológia). V súvislosti s uplatnením prvkov Priemyslu 4.0. naprieč odvetviami národného hospodárstva sa postupne menia aj požiadavky na kvalifikáciu, nové vedomosti ako aj zručnosti absolventov.

Študijný program už v súčasnosti, v rámci všetkých troch stupňoch štúdia, kladie na študentov nové požiadavky vplyvom Priemyslu 4.0, ktorý podmieňuje vznik nových pracovných pozícií, požadujúce nové vedomosti a zručnosti, ktorými musia absolventi technického vysokoškolského štúdia disponovať v rámci nových pracovných pozícií na trhu práce v budúcnosti. Ide predovšetkým o IT znalosti, zručnosti a schopnosti, znalostný manažment, štatistické znalosti, schopnosť interagovať s moderným prostredím ako sú roboty a humanoidy, tímová práca a spolupráca, sociálne zručnosti, znalosti v oblasti moderných prístupov v hodnotení investičných projektov a ich financovania, controllingu a pod.

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu v rámci študijného programu Investičné plánovanie v priemyselnom podniku sú inovatívne prístupy vo vzdelávaní v kontexte Industry 4.0. ako aj povinné exkurzie do podnikov viacerých odvetví, čo významne prispieva k rozvíjaniu nových vedomostí študentov.