V4 Educational Academic Portal for Integrating IT into Education (V4-EDUPORT)

https://eduport.stuba.sk/

Innovative education according to the needs of Industry 4.0 principles in V4 countries

https://www.stuba.sk/ineduin4v4


Medzinárodný študentský realitný projekt International Real Estate Challenge (IREC) je vzdelávací projekt prepojený s praxou určený pre študentov v oblasti trhu nehnuteľností, na ktorom participujú študenti a odborníci z celého sveta.

Viac informácií o projekte


Cost (European COoperation in Science and Technology):

COST |  Action: CA17125 (2018-2023): Public value capture of increasing property values.

https://puvaca.eu/

COST |  Action: TUD1003 (2011-2015): MEGAPROJECT: The effective Design and Delivery of Megaprojects in the European Union.

www.mega-project.eu

Cost |  Action: TU0602 (2009 – 2011): Land Management for Urban Dynamics.

https://www.cost.eu/actions/TU0602/

Cost | Action: CA16114 (2017-2021): REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy (RESTORE)

https://www.cost.eu/actions/CA16114/
https://www.eurestore.eu


Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. Etapa. Kód projektu: 313021W404


Manufacturing EIT: Interactive Manufacturing @ Schools (InMaS). (2020). Activity Code: 20147


Vedecká grantová agentúra (VEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied.

https://www.minedu.sk/zakladne-dokumenty-vega/

VEGA 1/0604/18 Ekonomické aspekty udržateľnej výstavby v rámci inteligentných mestských štruktúr (2018-2021).

VEGA 1/1013/12 Ekonomické aspekty znižovania energetickej náročnosti budov (2012-2014).

VEGA 1/0613/10 Nové prístupy k riadeniu využitia územia v kontexte prehlbujúcej sa integrácie Slovenskej republiky v Európskej únii (2009-2011).

VEGA 1/0456/09 Strategické riadenie nehnuteľností v podmienkach globalizácie (2009-2011).


Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky

https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/

KEGA č. 018STU-4/2023 „Príprava študijného programu Realitné nžinierstvo“

KEGA č. 023STU-4/2023 „Vyučovanie finančnej gramotnosti pomocou informačných technológií ako prostriedok na zvyšovanie kvality života a na elimináciu dopadov ekonomickej krízy“

KEGA č. 019STU-4/2018 „Proces integrácie mentoringu a koučingu do výučby na technických univerzitách“.

KEGA 0011STU-4/2022 „Vytvorenie modelu vzdelávania podporujúceho zvyšovanie kompetencií študentov neekonomicky zameranej univerzity v oblasti inovatívneho, podnikateľského myslenia a podpory podnikania, riešený do 2024

KEGA 031STU-4/2018 „Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHPT STU v Bratislava, riešený do 2021

KEGA č. 010STU-4/2016 Adaptácia a proces integrácie interných doktorandov do výučby na technických univerzitách prostredníctvom mentoringu (2016-2018)


APVV-20-0601 Výskum a vývoj modulárneho systému stredne veľkých hybridných energetických zdrojov na báze ekologického energetického mixu optimalizovaného pre užívateľa a lokalitu (2021-2023)


Projekt Friedrich Ebert Stiftung: Nedostupnosť bývania – sociálny a ekonomický problém Slovenska (2017 – 2018)


Grant PSS, a.s. Bratislava: Návrh podporných nástrojov a podmienok pre rozvoj nájomného bývania na Slovensku (2013-2015)


KULTURELLE OFFNUNG – Diversity und interkulturelle Kompetenz im Kontext der integration von Gefluchteten. Eine multilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Tschechien, Slowakei, Lettland, Serbien un Ungarn. Bundesministerium fur Bildung und Forschung (2017-2019)


SPECTRA Centre of Excellence for the Settlement Infrastructure Development of the Knowledge Based Society, supported by the Research & Development. Operational Program funded by the ERDF under the contract n. 2624012002


SuRe-Fit – Sustainable Roof Extension Retrofit for High-Rise Social Housing in Europe – projekt bol súčasťou programu „Intelligent Energy – Europe (2006-2008)


MATRA SK004101 – grantový program holandskej vlády na realizáciu projektu „Neziskový bytový sektor v Slovenskej republike“ (2002-2005)


Nadácia Tatra banky 10-vs058 – Príprava a rozvoj predmetu European Challenge Program v rámci grantového programu Podpora kvality vzdelávania na vysokých školách