Po skončení štúdia na RKCMBF Univerzity Komenského v Bratislave pokračoval v štúdiu doktorátu na RKCMBF UK v oblasti bioetiky, ktorý skončil obhajobou dizertačnej práce na Tf KU v Košiciach. Následne pôsobil na niekoľkých univerzitách na Slovensku a pravidle prednáša ako hosťujúci docent na zahraničných univerzitách. Po získaní medzinárodného štipendia prednášal na Univerzite Matanzas na Kube. Študijné pobyty absolvoval v Nemecku, Poľsku a v Čechách. Aktuálne pôsobí ako docent na Ústave manažmentu STU. V priebehu praxe získal titul docent z teológie a následne sa habilitoval aj v oblasti sociálna práca. V roku 2018 sa stal riadnym členom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu pre oblasť spoločenské vedy, právo a ekonómia. Profesijne sa venuje oblasti manažmentu, marketingu, etiky v podnikaní, spoločenskej sociálnej náuke Cirkvi, morálke, teológii, filozofia, podnikovej kultúre, inováciám, ktoré vyučuje a vedecky publikuje. Je členom viacerých vedeckých rád, vedeckých časopisov, posudzovateľom vedeckých grantov APVV, Erasmus +. Organizoval 9 ročníkov medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencia Posolstvo Jána Pavla II pre dnešný svet, je členom organizačného výboru vedeckej konferencie Systemové myšlení na VŠE v Prahe. Bol šéfredaktorom vedeckého časopisu Reflexie. Viedol medzinárodný projekt Multikulturalizmus v európskom rámci Erasmus +, ktorý bol riešený vo Veľkej Británii, Poľsku a na Slovensku.

Výskumné záujmy: marketing, ethics, management, innovation, education, HR

LinkedIn profil: linkedin.com/in/anton-lisnik-0b763868

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Anton-Lisnik

Google Scholar profil: https://scholar.google.sk/citations?user=Bbu234IAAAAJ&hl=sk

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0003-2786-2594

Web of Science ID výskumníka: F-7862-2018

Kontakt

Emailová adresa: anton.lisnik@stuba.sk

Telefón: 0915964858

Kancelária: B2-2.NP/211