Absolvent študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania má  širokospektrálne  prírodovedné  poznatky  a  technický  pohľad  na  využitie  poznatkov v priemyselnej a investičnej praxi a je odborníkom so samostatnou rozhodovacou právomocou s analytickým myslením. Ďalej dokáže riešiť parciálne problémy priemyselných podnikov, ktoré sa týkajú najmä odborných manažérskych, technických, technologických, ekonomických,  informačných,  právnych  a  ďalších  otázok  podnikových  procesov  a  analyzovať  riziká  v  investičnom  plánovaní a rozhodovaní a vie analyzovať možnosti optimalizácie nákladov podniku už pri ich vzniku a využívať získané poznatky nielen pri riadení projektov a procesov (procesný controlling), ale aj pri plánovaní budúcich investícií. Vzhľadom na úroveň vedomostí, ktoré absolvent dosiahne v štúdiu, sa v praxi uplatní uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný zamestnanec v oblasti plánovania, riadenia a hodnotenia investícií a tiež vo funkcii controllera, ktorý musí v každom čase operatívne poskytnúť vedeniu podniku transparentné a aktuálne hodnoty a výsledky týkajúce sa firemnej politiky, cez stratégiu a operatívne plánovanie až po každodenné rutinné činnosti predovšetkým v priemyselných podnikoch, v developerských spoločnostiach ako aj v štátnej správe.