Absolventi doktorandského štúdia ŠP Odvetvové ekonomiky a manažment (predtým Odvetvové a prierezové ekonomiky) sú žiadaní zo strany zamestnávateľov vzhľadom na svoje dobré interdisciplinárne znalosti a vedomosti z oblasti odvetvových ekonomík a manažmentu.

Absolvent sa môže široko uplatniť vo vede, vzhľadom k jeho jazykovej kompetentnosti a je schopný publikovať v rešpektovaných časopisoch a zborníkoch evidovaných v medzinárodných profesijných databázach CCC, WOS, Scopus a ďalších. Vo svojej vedeckej práci vie zohľadniť spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov, interpretácii a zovšeobecnení výsledkov výskumu. vzdelávaní a v hospodárskej praxi. Absolvovaním doktorandského študijného programu má vytvorené lepšie predpoklady pre úspešné uplatnenie sa ako manažér vedy v hospodárskej sfére, alebo ako vedeckovýskumný pracovník alebo manažér v rôznych odvetviach národného hospodárstva pod. Charakter jeho interdisciplinárneho vzdelania dáva predpoklady aj pre jeho uplatnenie pri vytváraní sektorálnych politík verejne i súkromnej sféry vedení výskumných projektov a transdisciplinárnej medzinárodnej spolupráce.