Absolvent študijného programu Investičné plánovanie v priemyselnom podniku je pripravený na štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia a môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať 
v štúdiu v nadväzujúcom inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore Ekonómia a manažment a iných, je pripravený na bezprostredný vstup na trh práce. Absolvent má interdisciplinárne poznatky s dôrazom na investičné plánovanie a rozhodovanie v priemyselných podnikoch. Dokáže spájať poznatky z technických a spoločensko – vedných disciplín, ktoré sú založené na získaní vedomostí z ekonomík a manažmentu jednotlivých odvetví národného hospodárstva.  

 • prierezové vedomosti o všeobecných ekonomických a manažérskych pojmoch a ich syntézy, so zameraním na aplikačné využitie na úrovni, zodpovedajúcej súčasnému stavu národného a medzinárodného poznania.
 • má široké znalosti z oblasti investovania, dlhodobého financovania z interných, externých zdrojov a lízingového financovania a hodnotenia efektívnosti investičných projektov, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum
 • má hlboké znalosti z riadenia technického, technologického a výrobného procesu a logistiky
 • chápe význam úlohy controllingu, ktorý prináša novú kvalitu prístupu k riadeniu a k jeho informačnému zabezpečeniu, predstavuje prirodzenú fázu riadenia nákladov v jednotlivých odvetvových procesoch,
 • pozná základné metódy a možnosti ich riadenia a to aj prostredníctvom moderných informačných systémov,
 • vie uplatňovať všeobecné vedomosti z  pracovného, obchodného a občianskeho práva, daní a poplatkov v Slovenskej republike
 • vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery, pričom rešpektuje hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania.
 • vie analyzovať možnosti optimalizácie nákladov podniku už pri ich vzniku, využíva získané  poznatky nielen pri riadení projektov a procesov, ale aj pri plánovaní budúcich investícií,
 • vie analyzovať riziká v investičnom plánovaní a rozhodovaní 
 • vie analyzovať a vyhodnocovať problémy, využívať možnosti určujúce rozvoj ekonomiky a investičného riadenia subjektov v jednotlivých odvetviach s cieľom modelovať a predvídať zložitosť technologického rozvoja pre budúce potreby na základe znalosti plánovania investícií a ich riadenia prostredníctvom metód hodnotenia investícií v investičnom rozhodovaní,
 • vie riešiť praktické úlohy v odbore s využitím obvyklých výskumných a  vývojových postupov, s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti
 • vie vypracovať kvalitný finančný plán k plánovaným investíciám v podniku a navrhnúť možnosti ich financovania
 • vie zosumarizovať a vyhodnocovať riziká investičného rozhodovania
 • vie aplikovať vedomosti z oblasti controllingu.