Na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity pracujem ako odborná asistentka od roka 2017. Venujem sa pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. V pedagogickej rovine vyučujem Základy ekonómie, Ekonomiku a riadenie štátnej správy, Marketing a analýza trhu. V snahe zlepšiť moje zručnosti vo výučbe, som absolvovala školenie Mentoring & Coaching Workshop. Vo výskumnej oblasti pôsobím vo viacerých VEGA a KEGA grantoch ako riešiteľka. Zaujímam sa predovšetkým o sociálne bývanie, jeho dostupnosť, skúmam ekonomické aspekty sociálneho bývania na spoločnosť, hľadám možnosti jeho rozvoja na Slovensku. Spolupracujem so zahraničnými inštitúciami v Rakúsku, v Holandsku a vo Švédsku, v ktorých je uvedená forma bývania rozvinutá už dlhé obdobie. Skúmam spoločenské dianie a jeho ekonomické dopady v makro a mikroekonomickej rovine. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti a nadobudnuté skúsenosti prezentujem na medzinárodných konferenciách ako aktívna účastníčka a publikujem v odbornej literatúre.

Výskumné záujmy: social housing, public housing, non-profit housing organization, housing costs, welfare system

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/luba-cervenova-340406206/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Luba-Cervenova

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=sk&imq=Luba+Cervenova#

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0002-7134-8587

Web of Science ID výskumníka: AGW-2869-2022

Kontakt

Emailová adresa: lubomira.cervenova@stuba.sk