Pôsobí ako odborný asistent na Ústave manažmentu STU v Bratislave. Po absolvovaní gymnázia v Bratislave ukončil vysokoškolské štúdium v odbore Operačný výskum a ekonometria na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvoval v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky na Ústave manažmentu STU v Bratislave. V rámci pedagogickej činnosti na Ústave manažmentu STU prednáša predmety Bioekonómia a Modelovanie ekonomických procesov; vedie cvičenia z bioekonomiky, prognózovania a ekonomickej štatistiky. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje oblasti odvetvových a ekonomík, realitnému trhu, štatistike, cenám nehnuteľností, inováciám a bioekonomike. Bol a je členom riešiteľských kolektívov viacerých domácich a zahraničných projektov. Zúčastnil sa viacerých zahraničných pracovných stáží. Je školiteľom pre záverečné práce v odbore Investičné plánovanie v priemyselnom podniku. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice a skrípt. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberá využívaním kvantitatívnych matematicko-štatistických metód a optimalizačnými metódami v ekonómii a rôznych odvetviach priemyslu. Je autorom resp. spoluautorom viac ako 60 vedeckých prác, ktoré sú citované v domácich a zahraničných časopisoch. Pôsobí tiež ako výkonný editor vedeckého žurnálu Nehnuteľnosti a bývanie.

Výskumné záujmy: economics, real estate market, statistics, residential housing, residential property prices

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/miroslav-p%C3%A1nik-11ba76231/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Miroslav-Panik

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?user=dxdMS8UAAAAJ&hl=en

Orcid profil: https://orcid.org/my-orcid?orcid=00700-0002-5462-7613

Scopus ID výskumníka: 56950924200

Web of Science ID výskumníka: AFO-1539-2022

Kontakt

Emailová adresa: miroslav_panik@stuba.sk

Telefón: +421 917 669 335

Kancelária: UM STU, 1. poschodie