Študijný program Investičné plánovanie v priemyselnom podniku je postavený tak, aby sa absolvent študijného programu mohol bezprostredne po ukončení 2. stupňa štúdia uplatniť v priemyselnej praxi prípadne pokračovať v doktorandskom štúdiu. Univerzálnosť tohto inžinierskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie  na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Absolvent má široké možnosti uplatnenia sa v hospodárskej praxi, napr. ako vedúci alebo samostatný pracovník tvorivého tímu, projektový manažér, samostatný analytik pre odvetvovú problematiku vo verejnej správe, v priemyselných a inžiniersko-investorských podnikoch a poradenských organizáciách, ako samostatný analytik a vývojár aplikácií, ako podnikateľ alebo pedagogický zamestnanec. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej prípravy môže nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa manažérstvom kvality a certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, bioekonomikou.