Monika Zatrochová ukončila inžinierske štúdium na FCHPT STU, neskôr pokračovala v doktorandskom štúdiu na Stavebnej fakulte na odbore Ekonomika a ridenie v stavebníctve. Po skončení štúdia nastúpila ako asistent na FCHPT STU a neskôr na ÚM STU kde pôsobí dodnes. Vedecko-pedagogický titul „docent“ získala na fakulte Managementu UK v odbore „Manažment“, v roku 2013. Medzi hlavné témy výskumu a výučby patrí hlavne oblasť investičného plánovania, rozhodovania, samotných investícií a finančného trhu. V projektoch KEGA sa venuje inovatívnemu vzdelávaniu absolventov technických smerov na fakultách STU. Pôsobí ako súčasť kolektívu medzinárodných projektov a projektov Vega, ktoré sú na ÚM STU v odbore: Ekonómia a manažment.

Výskumné záujmy: investment, investment evaluation methods, cost management, finance, management of production and logistics processes

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/monika-zatrochova-838a92116/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Monika-Zatrochova

Google Scholar profil: https://scholar.google.sk/citations?hl=sk&user=Pf9CuhQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0002-7198-0988

Scopus ID výskumníka: 57189296309

Web of Science ID výskumníka: AAG-4129-2022

Kontakt

Emailová adresa: monika.zatrochova@stuba.sk

Telefón: 421918563085

Kancelária: UM STU, 1.poschodie, 210