Základom študijného programu na inžinierskom stupni štúdia je rozšírenie si poznatkov z ekonomiky a manažmentu odvetví, ich typológie,  technického a technologického základu získaných na bakalárskom stupni štúdia. Študent prostredníctvom voliteľných predmetov, ktoré obsahujú povinne voliteľné predmety ako aj výberových predmetov, sa má možnosť profilovať. Študijný program má interdisciplinárny charakter, pretože spája poznatky z technických a spoločenských vedných disciplín, ktorý je založený na získaní vedomostí z ekonomík a manažmentu jednotlivých odvetví národného hospodárstva. Cieľom semestrálnych projektov a záverečných prác je prehĺbiť znalosti študenta tvorivo riešiť problémy súvisiace so zvolenou témou záverečnej práce.

Využíva sa pritom vedecká a odborná študijná literatúra a poznatky nadobudnuté v celom predchádzajúcom štúdiu. Študent má preukázať schopnosť vyhľadať relevantné informácie, spracovať ich, vyvodiť závery a navrhnúť odporúčania podnikateľskému subjektu v konkrétnom odvetví v praxi. Študent spracovaním diplomovej práce preukazuje schopnosť tvorivo uplatniť nadobudnuté teoretické a praktické poznatky.

Náplň predmetov študijného programu je uspôsobená tak, aby študenti získali potrebné teoretické vedomosti aj na praktické zručnosti, ktoré sú kľúčové pre absolventov v študijnom odbore Ekonómia a manažment, požadované pre inžiniersky študijný program.

V rámci praktických cvičení sú študenti vedení nielen k samostatnej práci, ale aj v práci v tímoch a súčasťou je získavanie prezentačných zručností formou spracovania získaných výsledkov prezentovaných v semestrálnych projektoch. Absolvent študijného programu Investičné plánovanie v priemyselnom podniku je pripravený po odbornej, ale aj osobnostnej stránke a pre zamestnávateľa je významným prínosom.