Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia, pričom vďaka svojej špecializácii ovláda špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy a kategórie, súvislosti medzi nimi a to v kontexte ekonomickej a manažérskej teórie a praxe.

  • Je pripravený viesť veľké projekty, pracovať v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja, riadiť činnosť technických a ekonomických útvarov v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Je adaptabilný, tvorivý a dokáže interdisciplinárne a strategicky myslieť a spolupracovať s odborníkmi z iných profesií v podmienkach globalizácie.
  • Má znalosti z oblasti ekonomiky odboru, tvorby stratégie, finančného riadenia podnikov, investičného a inovačného rozvoja podnikov a riadenia projektov.
  • Je schopný riešiť v rámci zvoleného odvetvia problémy tvorby stratégií, finančného riadenia, manažmentu výroby a inovačného rozvoja podnikov, zostavovať rozpočty projektov a riadiť ich financovanie zo súkromných a verejných zdrojov v podmienkach dynamiky trhu.
  • Dokáže pripravovať a realizovať podnikateľské plány a inovačné projekty spoločností.
  • Efektívne využíva informačné a komunikačné technológie a informačné systémy pre vrcholové a operatívne riadenie podnikov a odvetvové ekonomické analýzy a zároveň orientuje sa v hospodárskej politiky štátu na základe znalostí ekonomického a legislatívneho prostredia odvetví a regulačných opatrení EÚ.