Študijný program má interdisciplinárny charakter, pretože spája poznatky z technických a spoločenských vedných disciplín, ktorý je založený na získaní vedomostí z ekonomík a manažmentu jednotlivých odvetví národného hospodárstva. Jeho základom je získanie poznatkov z ekonomiky a manažmentu odvetví, ich typológie,  technického a technologického základu.

Náplň predmetov študijného programu je uspôsobená tak, aby študenti získali potrebné teoretické vedomosti aj na praktické zručnosti, ktoré sú kľúčové pre absolventov v študijnom odbore Ekonómia a manažment, požadované pre bakalársky študijný program. V rámci praktických cvičení sú študenti vedení nielen k samostatnej práci, ale aj v práci v tímoch a súčasťou  je získavanie prezentačných zručností formou spracovania získaných výsledkov prezentovaných v semestrálnych projektoch. Absolvent študijného programu Investičné plánovanie v priemyselnom podniku je pripravený po odbornej, ale aj osobnostnej stránke a pre zamestnávateľa je významným prínosom.

Profilové predmety študijného programu sú koncipované tak, aby študent v rámci štúdia získal základné vedomosti a zručnosti a v rámci povinne voliteľných predmetov si ich rozšíril.