Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje aplikácii informačných technológií a umelej inteligencie v oblasti manažmentu a marketingu ako podporných prostriedkov inovačných podnikateľských aktivít (manažérske informačné systémy, BI, dátová veda, digitálny marketing a pod.) a problematike inovačného podnikania resp. startup firiem. Ďalšími oblasťami jeho výskumnej činnosti sú ekonomika obnoviteľných zdrojov energie a aplikácie IoT a smart riešení v rámci prechodu na trvalo udržateľný rozvoj. Pôsobil v komerčnej sfére v oblasti informačných technológií, ecommerce a digitálneho marketingu. Je členom redakčných rád niekoľkých vedeckých časopisov. Viedol viac ako 50 diplomových a bakalárskych prác. Doposiaľ sa podieľal na riešení 5 domácich a 2 medzinárodných výskumných projektov. Je spoluautorom 2 vysokoškolských skrípt a niekoľkých monografií.

Výskumné záujmy:

Information technology and Business intelligence, Innovation-driven entrepreneurship and Startup, Digital marketing
Smart technology, Renewable resources

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Branislav-Misota

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?hl=sk&user=rGf2GMQAAAAJ

Orcid profil: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4346-4003

Kontakt

Emailová adresa: branislav.misota@stuba.sk

Telefón: 0918 669 133

Kancelária: UM STU, B2, 2.NP/215