Vysokoškolské štúdium ukončila na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát z teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky získala na Matematickom ústave SAV. Akademický titul profesora štatistiky získala na Mendelovej univerzite v Brne v roku 2008. Profesorka Stehlíková je autorkou a spoluautorkou 309 článkov z aplikovanej štatistiky a fuzzy množín. V poslednom čase sa venuje aplikáciám neurónových sietí. Mnohé články sú publikované v časopisoch indexovaných vo WOSr a Scopus. Má 423 citácií, z toho 206 vo WOSe a Scopuse. Je expertom pre exploatáciu štatistických metód, fuzzy množín a neurónových sietí pri riešení úloh z oblasti vedy aj praxe predovšetkým v oblasti životného prostredia, biodiverzity a ekonómie. Výborná analytička – riešiteľka mnohých výskumných úloh grantových.

Výskumné záujmy:

applictions of statistical methods in environment, biodiversity and economics, applications of fuzzy sets, applications of neural networks

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/beata-stehl%C3%ADkov%C3%A1-801889112/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Beata-Stehlikova-3

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?user=HrLMhQ0AAAAJ&hl=sk

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0003-1064-6254

Scopus ID výskumníka: 14052817700

Web of Science ID výskumníka: AAE-5109-2022

Publons profil: https://publons.com/researcher/4787161/beata-stehlikova/publications/

Kontakt

Emailová adresa: stehlikovab2020@gmail.com

Telefón: 421 918 669 115

Kancelária: UM STU, B2, 3/1