Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., na STU pôsobí na funkčnom mieste professor, je zástupkyňou riaditeľa pre vzdelávanie a vedúcou oddelenia Ekonomiky a riadenia stavebníctva a realitného inžinierstva na Ústave manažmentu STU v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie úspešne ukončila na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a po jeho ukončení pokračovala v doktorandskom štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa zaoberá financovaním nehnuteľností, manažmentom rizika developerských rezidenčných projektov a inštitucionálnemu prostrediu realitného trhu predovšetkým v oblasti bývania. Je školiteľkou doktorandského študijného programu Odvetvové ekonomiky a manažment v rámci ktorého pod jej vedením úspešne ukončilo doktorandské štúdium viac ako 22 domácich a zahraničných doktorandov, pričom väčšina z nich zastáva popredné pozície vo významných medzinárodných spoločnostiach. V oblasti projektovej činnosti má skúsenosti s viacerými domácimi programami VEGA, KEGA, APVV ako aj výskumnými projektmi EÚ, kde bola členkou riadiacich výborov (napr. projekty TEMPUS, COST: MEGAPROJECT – Efektívne navrhovanie a realizácia megaprojektov v Európskej únii, 2. LAND MANAGEMENT for URBAN DYNAMICS MANAGEMENT, 3. PUBLIC VALUE CAPTURE OF INCREASING PROPERTY VALUES (PuVaCa), projekt SUREFIT (Inteligentná energia) atď.)
13 rokov pracovala v bankovom sektore a v medzinárodnom developerskom koncerne, kde formou projektového financovania pripravovala veľké projekty v oblasti rezidenčných nehnuteľností a priemyselnej výstavby. Aktívne sa venuje aj ekonomicko-energetickým projektom a projektom obehového hospodárstva.

Výskumné záujmy: Real estate financing, Housing sector Economics, Risk management of residential development projects, Management and econimics of Housing companies, Circular economics

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/daniela-%C5%A1pirkov%C3%A1-28006387/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Daniela-Spirkova

Orcid profil: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4676-7130

Scopus ID výskumníka: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56928449200

Web of Science ID výskumníka: DZQ-5575-2022

Kontakt

Emailová adresa: daniela.spirkova@stuba.sk

Telefón: +421 918 669 110

Kancelária: UM STU, 1.poschodie