Odborná asistentka, STU v Bratislave, Ústav manažmentu. Od roku 1983 kontinuálna pedagogická činnosť (cvičenia, semináre, prednášky). Garantka predmetov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia v študijnom odbore Geodézia a Kartografia, predmet Personálny a komunikačný manažment, odbor Nosné konštrukcie stavieb, predmet Ekonomika stavebného diela. Na študijnom programe Investičné plánovanie v priemyselnom podniku zabezpečujem, predmety Projektový manažment, Personálny manažment. Som vedúca záverečných prác na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia, členka komisie pre štátne skúšky na bakalárskom stupni štúdia. V rámci Erasmus+ som absolvovala zahraničné prednáškové pobyty na VUT v Brne (2015, 2017, 2019). Úspešne som viedla projekty KEGA (2008-2010, 2018-2021). Získané certifikáty Emotional Inteligence in Coaching and Leadership (2008), Mentoring – umenie odovzdávať poznanie a viesť druhých (2019), Mentoring a koučing. Profesionálna spôsobilosť vysokoškolských učiteľov (2020).

Výskumné záujmy:

Human Resource, Communication Management, Project Management, Economics Building, Mentroing and Cocaching

LinkedIn profil: www.linkedin.com/in/gabriela-kalinova

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Daniela-Soldic-Frleta/publication/340620860_ZERO_WASTE_CONCEPT_IN_TOURISM/links/5e95848e299bf1307997ab18/ZERO-WASTE-CONCEPT-IN-TOURISM.pdf#page=235

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/scholar?hl=sk&as_sdt=0%2C5&q=gabriela+kalinova&btnG=

Orcid profil: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4117-3763

Web of Science ID výskumníka: AFP-6424-2022

Kontakt

Emailová adresa: gabriela.kalinova@stuba.sk

Telefón: 00421 917 669 108

Kancelária: UM STU, 4.poschodie