Zuzana Chodasová je absolventkou Fakulty riadenia výrobných odvetví so zameraním na stavebníctvo na VŠE v Bratislave, pracuje ako docent na ÚM STU v Bratislave. V súčasnosti v pedagogickej činnosti sa venuje makro a mikroekonomii, predovšetkým odvetvovým ekonomikám a priestorovej ekonomike. Posledné obdobie svoju výskumnú činnosť orientuje na problematiku podnikovému manažmentu, konkurencieschopnosti jednotlivých odvetví NH a vzdelávaniu ekonomických predmetov na Vysokých školách. Menovaná je absolventkou vzdelávacieho programu „Hodnotové riadenie v trhovej ekonomike“, poriadaného agentúrou United States Agency for International Development, je spoluorganizátorkou odborných seminárov, napríklad seminára Tempus Jep 20 20,jJEN 020 20 SQ 94 v spolupráci s E.N.T.P.E. Vaulx en Velin France , seminára v spoluorganizovaní s Exelentnou Univerzitou UK v Bratislave. Chodasová Zuzana je členkou kolektívu viacerých ocenených vedeckých projektov, medzinárodných APVV projektov. Menovaná je autorkou a spoluautorkou vyše 156 publikačných výstupov, je spoluautorkou viacerých zahraničných monografií, článkov a publikačných výstupov registrovaných v medzinárodných databázach, ako aj množstva citačných ohlasov. V súčasnosti Je členkou redakčnej rady vedecko-odborného recenzovaného časopisu EKONOMICKE SPEKTRUM, ktorý vydáva Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier (ISEIA) so sídlom v Luxembursku.

Výskumné záujmy: education of economic, sectoral economies, educational programs, macro and microeconomics, business management

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/zuzana-chodasova-0524a4231/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Zuzana-Chodasova

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0001-5008-4677

Scopus ID výskumníka: 56968109100

Web of Science ID výskumníka: AAE-2411-2022

Kontakt

Emailová adresa: zuzana.chodasova@stuba.sk

Telefón: +421918669107

Kancelária: UM STU, 4. poschodie