Martina Kuperová ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave, študijný odbor: Manažment chemických a potravinárskych podnikov. Neskôr pokračovala v doktoradskom štúdiu na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, študijný odbor: 62-90-9 Podnikový manažment. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ukončila dizertačnou prácou na tému: „Návrh metodiky zavádzania logistických koncepcií v manažérstve výroby malých a stredných priemyselných podnikov“. Po ukončení štúdia nastúpila na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave ako asistent na Katedre manažmentu, neskôr ako odborný asistent na Ústave manažmentu STU v Bratislave, Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií. Vo svojej práci sa venuje pedagogickej činnosti pre bakalárske a inžinierske študijné programy, konkrétne výučbe predmetov: Základy práva, Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, Základy pracovného a priemyselného práva, Operačná analýza, Matematické modely v rozhodovaní, Strategické riadenie v technológiách, Logistika, Riadenie výrobných a logistických procesov, Zásobovacia a distribučná logistika. V rámci svojej vedeckej a odbornej činnosti sa venuje vzdelávaniu študentov na technickej univerzite v oblasti ekonomiky a manažmentu, s dôrazom na praktické uplatnenie a podporu podnikateľského myslenia študentov, opierajúc sa o pochopenie nielen technologickej ale aj ekonomickej podstaty podnikov a ich procesov. Ďalej sa venuje problematike riadenia priemyselných podnikov, riadenie výrobných procesov, oblasti zásobovacej, výrobnej a distribučnej logistiky.

Výskumné záujmy: logistics, logistics activities, production and logistics processes, industrial management, law and business

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/martina-kuperov%C3%A1-310926230/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Martina-Kuperova

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?user=PIlXZrIAAAAJ&hl=sk

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0001-8187-4997

Scopus ID výskumníka: 57211468958

Kontakt

Emailová adresa: martina.kuperova@stuba.sk

Telefón: +421 918 669 032

Kancelária: ÚM STU, 2. poschodie, B2, 2.NP/209