Absolvent doktorandského študijného programu Odvetvové ekonomiky a manažment pokračuje v interdisciplinárnom vnímaní technických ekonomických vied prírodných vied potrebných pre zvládnutie inventarizačných, analytických a evaluačných metód, základov hraničných a participujúcich vedných disciplín vo väzbe na špecifickú oblasť skúmania v rámci vedného odboru, vyvodzovanie záverov pre rozvoj vedeckého poznania a pre praktickú aplikáciu výsledkov skúmania. Jeho poslaním je cielený interdisciplinárny výskum technicky zameraných odvetvových ekonomík.

Teoretické znalosti:

Absolvent doktorandského študijného programu Odvetvové ekonomiky a manažment:

  • ovláda metodiku vedeckej práce, základnú teóriu komplikovaných multidisciplinárnych problémov v sociálno-technicko-ekonomických systémoch,
  • získava široké spektrum poznatkov v ekonomickej, systémovej a manažérskej vede, vedecky skúma a prináša vlastné riešenia v oblasti svojich profylaxií,
  • vie definovať vedecké metódy a riešenia úloh výskumu, vývoja v oblasti interdisciplinárneho výskumu odvetvových ekonomík a manažmentu

Praktické schopnosti a zručnosti

  • vie efektívne pracovať s modernými zdrojmi informácií a literatúry,
  • ovláda základné metódy empirického skúmania vrátane zberu údajov v teréne, ich spracovania a vyhodnocovania,
  • pozná základné štatistické a simulačné metódy, metódy modelovania a experimentu,
  • vie vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie,
  • dokáže aplikovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.