Tatiana Kluvánková je profesorka manažmentu (2016) a ekologická inštitucionálna ekonómka. Vo svojom výskume sa momentálne zameriava na inovácie manažmentu a rozhodovania, špecificky na manažment kolektívnych statkov, spoločenské a digitálne inovácie podporujúce zmeny správania k udržateľnosti a na transformáciu od sektorovej k uhlíkovo neutrálnej ekonomike. Vedie Laboratórium experimentálnych spoločenských vied SlovakGlobe, ktoré je spojeným pracoviskom Slovenskej akadémie vied a Slovenskej technickej univerzity. Publikuje, okrem iných, v časopisoch Ecological Economics, Science a v nakladateľstve MIT Press. Od roku 2003 je riešiteľom jedenástich FM EU projektov a niekoľkých Cost Action projektov. Profesorka Kluvánková vyučuje predmety Manažment globálnej zmeny (bakalársky a Ing. stupeň), Ekologická ekonómia (inžiniersky stupeň a PhD) a Teóriu a metodológiu vedeckej práce (doktorandský stupeň). K úspešnej obhajobe zatiaľ doviedla 11 doktorandov a je garantom študijného programu Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (Ing) a Ekonómia a manažment (PhD). Je aktívnou členkou viacerých medzinárodných vedeckých platforiem napr. medzinárodnej spoločnosti ekologickej ekonómie (ISEE – člen predsedníctva), učenej spoločnosti Earth System Governance, vedeckej rady programu spoločenskej dimenzie globálnej environmentálnej zmeny IHDP (2003 – 2008),. V oblasti verejných politík sa angažuje ako členka expertnej skupiny IPBES a EEA. Je držitelkou vyznamenania najlepšia žena vo vede STU za rok 2021.

Výskumné záujmy:

Governance, Behavioral experiments with the commons, Social and digital innovations, Management of Global Change, Interdisciplinary reserch and knowledge coproduction

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/slovakglobe-cetip-network-9185b0230/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Tatiana-Kluvankova

Google Scholar profil: https://scholar.google.sk/citations?user=v85VVe8AAAAJ&hl=en

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0002-4407-5202

Scopus ID výskumníka: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505937047

https://www.cetip-network.eu/

Kontakt

Emailová adresa: tana@cetip.sk

Telefón: +421 908 902 394

Kancelária: UM STU, 5. poschodie